....תונורכז תביתכ
הצרא םתיילעו רבעה לע םיבתוכ רוזאה יקיתו
םייתעונתה ייח תורוק
הניטנגרא לש רעונה תעונתל
1936 תנשב הינמרגמ
ליזרב , הינודרוג - רורד
הילטיא תודהי לע
ןילופב ילש רפכה
היכרות תודהי
יאוגורוא - םילגעמ
הניטנגרא - הטלס ידוהי
היברסבב ביהרא יתדלוה ריעמ תונורכז
!ליוסזומ עלעטעטש ןיימ - ליוסזומ